Alblasserdam – Recreëren in Alblasserdam

Deze factsheet biedt ten eerste inzicht in het gebruik en de waardering van recreatiemogelijkheden en –voorzieningen in Alblasserdam door de eigen inwoners, ten tweede welke recreatiemogelijkheden en –voorzieningen zij missen en ten derde hun houding tegenover een mogelijke toename van recreatief-toeristische voorzieningen in Alblasserdam.

Conclusies

Gebruik recreatiemogelijkheden en – voorzieningen varieert

Het gebruik van de diverse recreatiemogelijkheden en –voorzieningen in Alblasserdam varieert per voorziening. Logischerwijze hangt dit af van het beschikbare aanbod in de gemeente en de aard van de voorziening: de meeste voorzieningen zijn openbaar, maar sommige richten zich tot een specifieke doelgroep of vragen entreegeld. Denk bijvoorbeeld aan het bezoek aan een jeugdhonk (zoals de Postduif) of museum/galerie.
Het meest gebruik maken de leden van het Bewonerspanel Alblasserdam van de fiets- en wandelroutes/paden in Alblasserdam. Respectievelijk 53% en 43% maakt hier één keer per maand of vaker gebruik van. Ook de jaarlijkse evenementen (zoals de kermis en paarden-markt) en restaurants worden goed bezocht door Alblasserdammers.

Kijken we naar recreatiemogelijkheden en –voorzieningen buiten Alblasserdam, dan zien we dat de panelleden van het Bewonerspanel ook daar het meest gebruik maken van fiets- en wandelroutes/paden. Ook gaan veel panelleden elders uiteten. Een museum/galerie en een café bezoekt men vaker buiten Alblasserdam dan in Alblasserdam. Voor de bibliotheek en bioscoop blijft men daarentegen vaker in Alblasserdam.

Recreatievoorzieningen in Alblasserdam krijgen hoge waardering

Over het algemeen zijn de panelleden van het Bewonerspanel goed te spreken over de recreatiemogelijkheden en –voorzieningen in Alblasserdam. Het aandeel dat (zeer) tevreden is, varieert tussen de 91% (volkstuinen) en 59% (manege/paardrijden en jeugdhonk) en.1 Panelleden zijn voornamelijk tevreden omdat de recreatiemogelijkheden en –voorzieningen goed onderhouden worden.

Degenen die ontevreden zijn, geven verschillende redenen op: te weinig gevarieerd aanbod (ook voor jeugd), overlast (van honden, zwerfvuil, rondhangende jongeren) en verkeers-onveiligheid.

Behoefte aan recreatiemogelijkheden en – voorzieningen in Alblasserdam

Drie op de tien panelleden geven aan voor zichzelf of voor hun gezin recreatiemogelijkheden of –voorzieningen te missen. Een verscheidenheid aan voorzieningen wordt genoemd, ieder door een klein aantal panelleden. De drie meest genoemde antwoorden zijn: uitgaans- en horecagelegenheden voor alle leeftijden, een buitenspeeltuin in de eigen buurt en een mooier, leuker zwembad (ieder vier keer genoemd).

Meer winkels en horecagelegenheden welkom

We hebben het Bewonerspanel een aantal toeristisch-recreatieve voorzieningen en mogelijkheden voorgelegd met de vraag of zij hier gebruik van zouden maken als deze voorzieningen/mogelijkheden in Alblasserdam zouden komen. Van meer, andere winkels zouden de meeste panelleden zeker gebruik gaan maken: 36%. En nog eens 43% misschien. Op de tweede plaats staat meer, andere horecagelegenheden (resp. 25% en 36%). Voor panelleden is meer variatie in het aanbod, zowel in winkels als in horecagelegenheden, welkom. Wel hangt het daadwerkelijke gebruik af van de aard van het aanbod en de geboden prijs-kwaliteit.

Er is beperkt behoefte aan een steiger om aan te leggen met een boot en te verblijven aan de Noord. Zeven op de tien panelleden geven aan hier zeker geen gebruik van te zullen maken. De belangrijkste reden hiervoor is dat mensen geen interesse hebben; zelf niet varen en dus ook geen boot hebben.

Meer bezoekers zorgt voor levendigheid en werkgelegenheid

Ten slotte hebben we het Bewonerspanel nog een aantal stellingen voorgelegd over een eventuele toename van recreatief-toeristische voorzieningen in de gemeente. Juicht men meer bezoekers toe? En vindt men dat Alblasserdam hét startpunt moet worden voor excursies naar het Werelderfgoed Kinderdijk? De meerderheid van de panelleden (56%) antwoordt bevestigend op beide vragen. Zo'n één op de zes niet.

De meningen zijn meer verdeeld als het gaat om het wel of niet uitbreiden van het huidige aanbod aan vrijetijdsbestedingsmogelijkheden. Een derde van de panelleden (33%) is van mening dat Alblasserdam aantrekkelijker moet worden en meer en andere vrijetijds-bestedingsmogelijkheden moet aanbieden (zij zouden hier zelf ook zeker gebruik van maken). Een ongeveer gelijk aandeel (38%) vindt dat Alblasserdam moet blijven zoals het is. Meer mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding is volgens hen niet nodig.