HI-Ambacht – Digitaal platform voor hulp

Elkaar helpen is de fundering van de participatiemaatschappij. Wanneer iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, is het de bedoeling dat deze hulp in eerste instantie vanuit het sociaal netwerk van de persoon komt. Wanneer dat niet mogelijk is wordt een beroep gedaan op alternatieven zoals vrijwilligers. Een mogelijke manier om vraag en aanbod van hulp samen te brengen is een digitaal platform opzetten. (Het gaat dan bijvoorbeeld om schoonmaken, boodschappen doen, tuin onderhouden, klussen, strijken enz.) Voordat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hiertoe zou besluiten, wil zij eerst weten wat inwoners van zo'n platform vinden en hoe groot de animo is om daar hulp te vragen en aan te bieden. Hoe het Bewonerspanel Hendrik-Ido-Ambacht hierover denkt leest u in deze factsheet.

Conclusies

Nut en noodzaak digitaal platform voor velen moeilijk in te schatten en meningen lopen uiteen

Of er momenteel in Hendrik-Ido-Ambacht veel behoefte is aan een digitaal platform voor hulp- en ondersteuningsvragen, vinden velen moeilijk inschatten (de helft). Een kwart geeft aan dat dit wel het geval is. Over of er genoeg mensen hulp zullen aanbieden, zijn de meningen verdeeld. Vier op de tien denken van wel, één op de tien denkt van niet, maar ook een groot deel heeft hier geen idee van en vindt het moeilijk in te schatten. Wel vindt twee derde van de panelleden het een goede zaak dat de gemeente geld investeert in zo'n digitaal platform. De rest staat hier neutraal tegenover of heeft er geen mening over. Slechts 6% van de panelleden geeft expliciet aan het géén goede zaak te vinden dat de gemeente hier geld in investeert. De helft van de inwoners maakt ook zelf graag gebruik van zo'n digitaal platform als zij zelf hulp nodig zouden hebben. Eén op de vijf zou dit echter niet graag doen.

Beperkte bereidheid om hulp aan te bieden op digitaal platform

Zo'n 5% van de panelleden zegt zeker bereid te zijn om zelf hulp aan te bieden op zo'n digitaal platform. Wel zeggen daarnaast nog vier op de tien panelleden hier misschien toe bereid te zijn. Het hangt er voor deze laatste groep vooral vanaf of zij genoeg tijd hebben. En – in iets mindere mate – van het soort hulp dat nodig is en van de eigen gezondheid en daarmee samenhangend het al dan niet in staat zijn om hulp te bieden.

Hulp wordt redelijk vaak gevonden in de eigen omgeving

De helft van de panelleden heeft de afgelopen tijd weleens hulp nodig gehad voor zichzelf of voor anderen in zijn/haar omgeving. Voor 16% van deze mensen was die hulp toen moeilijk te vinden. Voor de helft was dit wel makkelijk. De rest vond dit niet makkelijk/niet moeilijk.

Verwacht gebruik digitaal platform

Het komend half jaar verwachten vier op de tien panelleden weleens hulp nodig te zullen hebben voor zichzelf of voor anderen in zijn/haar omgeving. Een vijfde van deze mensen denkt dat die hulp niet makkelijk te vinden zal zijn. Als de website zou bestaan, verwacht een derde van de panelleden deze het komende half jaar (misschien) wel eens te gebruiken om een hulpvraag te stellen1. Het aandeel dat zéker verwacht dit te zullen doen, beperkt zich tot 5% (voor zichzelf) tot 7% (voor anderen in de omgeving).

Degenen die twijfelen of ze wel of geen hulpvraag op de site zouden plaatsen, laten dit vooral afhangen van hoe noodzakelijk ze hulp nodig zouden hebben (18x) en of er niemand in hun nabije omgeving is die kan helpen (19x).

Aandachtspunten voor digitaal platform

Als aandachtspunten om rekening mee te houden bij het opzetten van zo'n website, geeft het bewonerspanel de gemeente mee dat de website zeer gebruiksvriendelijk en toegankelijk moet zijn, gezien de doelgroep waarvan een deel beperkte internetvaardigheden zal hebben (19x genoemd). Verder aandacht voor de veiligheid: screening van de vrijwilligers (10x) en beveiliging van persoonsgegevens op de website (7x). Ook wordt aangegeven dat de website heel duidelijke informatie moet bevatten, o.a. over wat het betekent om je aan te melden als vrijwilliger of hulpvrager (verwachtingenmanagement) (8x). Een enkeling vraagt zich af of er een alternatief komt voor degenen die geen internet hebben (5x).