Dordrecht - Opvang Dordrecht

Conclusies

Op basis van ons onderzoek trekken we de volgende conclusies:

  • Mensen die zelf aangeven dat ze momenteel in de buurt wonen van een opvanglocatie of een locatie voor beschermd wonen, staan daar zelf overwegend positief of neutraal tegenover. Maar een kleine groep is er negatief over. Dit zijn veelal omwonenden van het Kasperspad, Kromhout of locaties van de Hoop. Echter, ook op deze plekken zijn de omwonenden die er positief tegenover staan nog wel in de meerderheid.
  • Belangrijke redenen die bijdragen aan een positieve houding ten opzichte van de locatie is dat iedereen een kans verdient, een plek moet hebben waar naar ze wordt omgekeken en dat ze bij andere mensen in de buurt wonen. Vanwege de concentratie van de locaties op bepaalde plekken en de ervaren overlast staat een kleine groep omwonenden er negatief tegenover.
  • De komst van een locatie voor de opvang van verstandelijk gehandicapten en dementerenden is het meest bespreekbaar volgens het Bewonerspanel, een locatie voor mensen met een psychiatrische aandoening of verslaafden het minst. Een op de drie respondenten geeft aan dat een eventuele komst van een opvanglocatie of een locatie voor beschermd wonen bij henzelf tot onrust zal leiden. Deze groep is precies even groot als de groep die aangeeft dat het bij henzelf niet tot onrust zal leiden.
  • De opvang van kwetsbare groepen mensen is voor ruim driekwart van de respondenten onder voorwaarden bespreekbaar. De belangrijkste voorwaarden zijn: goed toezicht, professionele begeleiding en geen inbreuk op de ervaren veiligheid of toename van de overlast.
  • Mocht de gemeente overwegen om ergens in de stad een nieuwe locatie te creëren, dan vinden bewoners het belangrijk dat de gemeente in een vroeg stadium met de huidige bewoners van die locatie overleg voert, open en eerlijk is, goed luistert, duidelijke informatie verschaft over de doelgroep en omvang ervan, zorgt voor een contactpersoon en duidelijke afspraken maakt en nakomt.