Informeel onderwijs. Een Dordtse verkenning

Centraal in deze verkenning staat de aard, omvang en betekenis van informeel onderwijs in Dordrecht. Het betreft een eerste, exploratieve verkenning. Naast de verschillende informele onderwijsactiviteiten in de stad, brengen we de toegevoegde waarde van informeel onderwijs en de relatie met informeel leren en formeel onderwijs in beeld. Wat is de toegevoegde waarde van informeel onderwijs? Hoe kan de relatie met het formeel leren op school en het informeel leren thuis versterkt worden? Welke vormen van informeel onderwijs worden gemist? En welke rol heeft de gemeente in dit alles? U leest het in deze verkenning.

Conclusies

Op basis van de verkenning worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  1. Zichtbaarheid van het aanbod aan informeel onderwijs vergroten, zodat ook de toegankelijkheid wordt bevorderd.
  2. Meer uitwisseling tussen de verschillende initiatieven onderling, lokaal en op landelijk niveau.
  3. Het formeel onderwijsveld meer en beter laten aansluiten op het informeel onderwijs.
  4. Vergroten van de ouderbetrokkenheid, zodat ouders meer bijdragen aan de leerontwikkeling van hun kinderen.
  5. Gemeenten, het onderwijsveld, ouders en andere maatschappelijke organisaties kunnen meer waardering en erkenning tonen voor het informeel onderwijs.
  6. Oprichting van een fonds voor informeel onderwijs.
  7. De gemeente kan een grote stimulerende rol hebben.
  8. Een lichte vorm van effectmeting om de opbrengsten en impact van informeel onderwijs initiatieven in kaart te brengen.
  9. Durven experimenteren in de ontwikkeling van het informeel onderwijs.
  10. Informeel onderwijs een rol laten spelen bij onderwijs aan vluchtelingenkinderen.