Monitor Sociaal 2021 Hardinxveld-Giessendam

Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Hardinxveld-Giessendam op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

Samenvatting

Eigen Kracht

Mate van eigen kracht: De meeste inwoners van Hardinxveld-Giessendam beschikken over gemiddeld of veel eigen kracht. Een kleine groep (5%) heeft weinig eigen kracht. Ervaren gezondheid is de belangrijkste bepaler voor de mate van eigen kracht: hoe beter de ervaren gezondheid, hoe meer eigen kracht. Ook het al dan niet hebben van werk/studie en opleidingsniveau hebben invloed op iemands eigen kracht.

Begrijpen brieven, formulieren en internet: In het contact met officiële instanties heeft 18% van de inwoners vaak of altijd moeite met het via internet regelen van zaken. Eén op de tien heeft vaak of altijd moeite met het begrijpen van brieven en/of het invullen van formulieren.

Omgaan met problemen: Drie kwart van de inwoners kan omgaan met onverwachte problemen. Een grote meerderheid van de inwoners (92%) zegt zijn of haar problemen zelf of met behulp van het eigen netwerk te kunnen oplossen.

Financiële zelfredzaamheid: De financiële huishoudenssituatie van de meeste inwoners is in orde. Wel is er een kleine financieel kwetsbare groep die spaargeld moet uitgeven (5%) of schulden moet maken (2%). 

Weg vinden naar professionele hulp: Veel inwoners weten, indien nodig, de weg te vinden naar professionele hulp. Het meest bekend is men met het vinden van hulp bij psychische problemen (81%) en lichamelijke beperkingen (77%). Het minst bekend zijn instanties voor hulp bij problemen rond echtscheidingen (53%).

Sociaal netwerk

Aantal sociale contacten: Vier op de tien inwoners van Hardinxveld-Giessendam hadden, naar eigen zeggen, in het afgelopen jaar voldoende sociale contacten. Een vijfde vindt dat hij te weinig contacten had.

Sociaal isolement: 7% van de inwoners leeft in sociaal isolement, nog eens 11% is enigszins geïsoleerd.

Hulp van anderen: Veel inwoners kunnen terugvallen op hun sociaal netwerk als het gaat om hulp op verschillende gebieden.

Relaties: Zeven op de tien inwoners van 18 jaar en ouder hebben een relatie. Zij beoordelen hun relatie gemiddeld met een 8,5.

Ouderschap: De meeste ouders met één of meer minderjarige kinderen zijn samen met de vader of moeder van hun kind(eren). Zij zijn over het algemeen tevreden over hun gezamenlijk ouderschap en geven hiervoor een 8,5. Gescheiden ouders (één op de acht ouders) beoordelen het gedeeld ouderschap met hun ex-partner met een 6,4 duidelijk minder goed.

Mantelzorg

Aandeel mantelzorgers: Een op de vijf inwoners van Hardinxveld-Giessendam (19%) verleent mantelzorg aan een naaste (minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden). Dit is minder dan in 2019, toen 26% mantelzorg gaf. Ook het aandeel mantelzorgers dat veel zorgt (meer dan 20 uur per week) is gedaald. De groep mantelzorgers die maximaal 4 uur per week zorgt is juist groter geworden.

Soort mantelzorg: De meeste mantelzorgers verlenen gezelschap en emotionele steun (69%). Ook ondersteunen veel mantelzorgers in het huishouden (53%) of nemen zij regeltaken op zich (49%).

Hulp van anderen: Zeven op de tien mantelzorgers krijgen hulp van anderen, drie op de tien mantelzorgers staan er dus alleen voor. Dit is gelijk aan 2019.

Overbelasting: Een vijfde heeft in meer of mindere mate moeite met het combineren van de mantelzorgtaken met hun eigen dagelijkse activiteiten. Naar eigen zeggen is 1% overbelast geraakt.

Bekendheid mantelzorgondersteuning: De bekendheid met de verschillende vormen van mantelzorgondersteuning loopt uiteen. Het Alzheimer Café is met 74% het meest bekend onder mantelzorgers, de mantelzorgbijeenkomsten zijn het minst bekend (50%).

Gebruik mantelzorgondersteuning: Het gebruik van mantelzorgondersteuning is beperkt, slechts 4% zegt hiervan gebruik te maken. Dit is niet anders dan in 2019. De meeste mantelzorgers hebben geen behoefte aan (meer) ondersteuning. Zij redden het nog prima zonder ondersteuning / met de huidige ondersteuning die zij gebruiken of zeggen zich geen mantelzorger te voelen. 

Vrijwillige inzet

Vrijwilligers: Een derde van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan.

Soort vrijwilligerswerk: De meeste vrijwilligers zijn actief bij een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie, een zorg-/welzijnsorganisatie of een sportvereniging.

Actief in de buurt: Eén op de acht inwoners is in de afgelopen 12 maanden vrijwillig actief geweest in de eigen buurt.

Soort activiteiten: Dit gebeurde meestal door buurtbewoners te helpen, de buurt schoon te houden/ groen bij te houden of door buurtactiviteiten te organiseren.

Participatie

Mate van participatie: De meeste inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben een hoge (39%) of gemiddelde (50%) score op de index Participatie. Eén op de tien inwoners heeft een lage score. Opleidingsniveau is de belangrijkste bepaler voor de mate van participatie. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer men participeert. Ook ervaren gezondheid, het al dan niet hebben van een langdurige aandoening en leeftijd hebben hier invloed op.

Lidmaatschap vereniging of organisatie: In totaal is 86% van de Hardinxveld-Giessendammers lid van een vereniging of organisatie. Lidmaatschap van een kerk/moskee, van een bibliotheek en van een sportvereniging of overige sportaanbieder worden het vaakst genoemd.

Activiteiten doen: Slechts 15% van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden (heel) vaak activiteiten binnen verenigingsverband ondernomen. Zes op de tien Hardinxveld-Giessendammers deden dit (bijna) nooit. Door coronamaatregelen waren de mogelijkheden om samen te komen binnen een vereniging ook beperkt. De mate waarin Hardinxveld-Giessendammers samen met anderen activiteiten buiten verenigingsverband ondernamen, ligt wat hoger: een kwart van de inwoners deed dit (heel) vaak, 45% deed dit (bijna) nooit.

Sportfrequentie: De helft van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden aan sport gedaan.

Effecten van de coronacrisis

Invloed van de coronacrisis op werk: Zes van de tien Hardinxveld-Giessendammers in de werkzame leeftijd behielden hun werk in de coronacrisis. Slechts 4% raakte het werk kwijt.

Financieel: Voor de meeste werkzame inwoners bleef de financiële situatie onveranderd in die periode (84%), 9% ging er op achteruit en 7% ging er op vooruit.

Vrijwilligerswerk: Voor zeven van de tien inwoners veranderde hun inzet voor vrijwilligerswerk niet, een kwart ging minder vrijwilligerswerk doen tijdens de coronacrisis en 5% deed juist meer dan daarvoor.

Aandacht voor anderen: De helft van de inwoners gaf extra aandacht aan familie, vrienden of buren tijdens de coronacrisis.

Sociale contacten: Drie van de vier Hardinxveld-Giessendammers vonden het moeilijk dat ze minder konden afspreken met familie en vrienden door de coronamaatregelen. Twee van de drie misten familie en vrienden om zich heen en een op de vijf gaf aan dat kwaliteit van de contacten daar onder leed.

Eenzaamheid: Bijna vier op de tien inwoners voelden zich soms eenzaam in de afgelopen 12 maanden, nog eens 8% voelde zich vaak of altijd eenzaam. Voor 38% geldt dat zij zich vaker eenzaam voelden door de coronacrisis. Met name jongeren tussen de 18 en 34 jaar waren vaker eenzaam (48%).

Infographic Monitor Sociaal - Hardinxveld-Giessendam