Monitor Sociaal 2021 Hendrik-Ido-Ambacht

Voor u ligt de vierde editie van de Monitor Sociaal, een grootschalig vragenlijstonderzoek over de ervaringen van inwoners uit Hendrik-Ido-Ambacht op allerlei sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld: Kunnen inwoners de dingen doen die zij willen, zijn zij lid van een vereniging en hoeveel inwoners bieden mantelzorg? De vragenlijst is ingevuld in april en mei 2021. Alle cijfers uit de Monitor Sociaal zijn gebaseerd op zelfrapportage. Het gaat om de beleving van de inwoners van 18 jaar en ouder. Voor registratiecijfers verwijzen we graag naar andere bronnen.

Samenvatting

Eigen Kracht

Mate van eigen kracht: De meeste inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht beschikken over gemiddeld of veel eigen kracht. Een kleine groep (4%) heeft weinig eigen kracht. Dit komt overeen met 2017. Het al dan niet hebben van werk of studie is de belangrijkste bepaler voor de mate van eigen kracht: inwoners die werken en/of een studie volgen hebben meer eigen kracht. Ook ervaren gezondheid en opleidingsniveau hebben invloed.

Begrijpen brieven, formulieren en internet: In het contact met officiële instanties heeft ruim één op de tien Ambachters vaak of altijd moeite met het via internet regelen van zaken. Daarnaast heeft 7% vaak of altijd moeite met het begrijpen van brieven/formulieren. Dit is niet anders dan in 2017.

Omgaan met problemen: Acht op de tien Ambachters kunnen omgaan met onverwachte problemen. Vrijwel alle inwoners (96%) zeggen hun problemen zelf of met behulp van het eigen netwerk te kunnen oplossen. Hiermee komt het probleemoplossend vermogen overeen met vier jaar terug.  

Financiële zelfredzaamheid: De financiële huishoudenssituatie van de meeste Ambachters is in orde. Wel is er een kleine financieel kwetsbare groep die spaargeld moet uitgeven (3%) of schulden moet maken (1%). Deze financieel kwetsbare groep inwoners is nu kleiner (4%) dan vier jaar terug (8%).

Weg vinden naar professionele hulp: Veel inwoners weten, indien nodig, de weg te vinden naar professionele hulp. Het meest bekend is men met het vinden van hulp bij psychische problemen en het vinden van werk (beide 75%). Het minst bekend zijn instanties voor hulp bij problemen rond eenzaamheid (50%). Deze cijfers komen overeen met de bekendheid in 2017.

Sociaal netwerk

Aantal sociale contacten: Een derde van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht had, naar eigen zeggen, in het afgelopen jaar voldoende sociale contacten. Dit is een groot verschil met 2017, toen acht op de tien inwoners aangaven genoeg contacten te hebben. Het aandeel inwoners met onvoldoende sociale contacten is gegroeid van 5% in 2017 naar 30% in 2021. Zeer waarschijnlijk is dit een effect van de coronamaatregelen, waarbij mensen werd gevraagd hun sociale contacten te beperken.

Sociaal isolement: Ook het aandeel inwoners dat (enigszins) sociaal geïsoleerd is, is toegenomen. In 2021 wordt 19% gekenmerkt als (enigszins) sociaal geïsoleerd, in 2017 was dit nog 13%.

Hulp van anderen: Veel inwoners kunnen terugvallen op hun sociaal netwerk als het gaat om hulp op verschillende gebieden.

Relaties: Driekwart van de inwoners van 18 jaar en ouder heeft een relatie. Zij beoordelen hun relatie gemiddeld met een 8,4.

Ouderschap: De meeste ouders met één of meer minderjarige kinderen zijn samen met de vader of moeder van hun kind(eren). Zij zijn over het algemeen tevreden over hun gezamenlijk ouderschap en geven hiervoor een 8,6. Eén op de tien ouders is gescheiden.

Mantelzorg

Aandeel mantelzorgers: Een kwart van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht verleent mantelzorg aan een naaste (minimaal 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden). Dit is vergelijkbaar met 2017 en 2019. Ook de tijd die zij besteden aan de zorg is vergelijkbaar met de twee voorgaande metingen.

Soort mantelzorg: De meeste mantelzorgers verlenen gezelschap en emotionele steun (72%). Ook ondersteunen veel mantelzorgers in het huishouden (64%).

Hulp van anderen: Zes op de tien mantelzorgers krijgen hulp van anderen, vier op de tien mantelzorgers staan er dus alleen voor. Dit is gelijk aan de afgelopen metingen.

Overbelasting: Bijna de helft heeft in meer of mindere mate moeite met het combineren van de mantelzorgtaken met hun eigen dagelijkse activiteiten. Naar eigen zeggen is 3% overbelast geraakt. Er zijn geen verschillen met 2017.

Bekendheid mantelzorgondersteuning: De bekendheid met de verschillende vormen van mantelzorgondersteuning loopt uiteen. De dag van de mantelzorg is met 71% het meest bekend onder mantelzorgers, de cursus ‘Zorg de baas’ en het mantelzorgmagazine/krant zijn het minst bekend (beide 29%).

Gebruik mantelzorgondersteuning: Het gebruik van mantelzorgondersteuning is beperkt, slechts 3% zegt hiervan gebruik te maken. Dit is niet anders dan in 2017, maar lager dan in 2019, toen 13% aangaf gebruik te maken van ondersteuning. De meeste mantelzorgers hebben geen behoefte aan (meer) ondersteuning. Zij redden het nog prima zonder ondersteuning / met de huidige ondersteuning die zij gebruiken of zeggen zich geen mantelzorger te voelen. Degenen die hier wel meer gebruik van zouden willen maken, hebben vooral behoefte aan meer of betere informatie over de mogelijkheden die er nu zijn of de manier waarop de ondersteuning geregeld kan worden.

Vrijwillige inzet

Vrijwilligers: Een kwart van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Dit is minder dan in 2017, toen 36% aangaf zich vrijwillig te hebben ingezet. Waarschijnlijk spelen de beperkingen tijdens de coronacrisis hier een rol.

Soort vrijwilligerswerk: De meeste vrijwilligers zijn actief bij een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie, een sportvereniging of een goed doel / organisatie met een maatschappelijk doel.

Actief in de buurt: Eén op de zeven inwoners is in de afgelopen 12 maanden vrijwillig actief geweest in de eigen buurt. Dit is gelijk aan 2017.

Soort activiteiten: Dit gebeurde meestal door buurtbewoners te helpen, de buurt schoon te houden/het groen bij te houden of door buurtpreventie.

Participatie

Mate van participatie: De meeste inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht hebben een hoge (30%) of gemiddelde (59%) score op de index Participatie. Eén op de tien Ambachters heeft een lage score. Vergeleken met 2017 is de groep met een hoge score een stuk kleiner en zijn er meer inwoners met een gemiddelde of lage score. Ervaren gezondheid is de belangrijkste bepaler voor de mate van participatie. Hoe beter de ervaren gezondheid, hoe meer men participeert. Ook opleidingsniveau en leeftijd hebben hier invloed op.

Lidmaatschap vereniging of organisatie: Vier op de vijf Ambachters zijn lid van een vereniging of organisatie. Dit is gelijk aan 2017. Lidmaatschap van een kerk/moskee, van een bibliotheek en van een sportvereniging of overige sportaanbieder worden het vaakst genoemd.

Activiteiten doen: Inwoners hebben in de afgelopen 12 maanden minder vaak activiteiten binnen verenigingsverband gedaan. Slechts 13% deed dit (heel) vaak, tegenover 37% in 2017. De groep ‘(bijna) nooit’ is gegroeid van 39% naar 62%. De invloed van de coronamaatregelen is hier duidelijk zichtbaar. De mate waarin Ambachters samen met anderen activiteiten buiten verenigingsverband ondernamen, bleef daarentegen hetzelfde als in 2017.

Sportfrequentie: Iets meer dan de helft van de inwoners heeft in de afgelopen 12 maanden aan sport gedaan. Dit is gelijk aan vier jaar geleden. 

Effecten van de coronacrisis

Invloed van de coronacrisis op werk: Zes op de tien Ambachters in de werkzame leeftijd behielden hun werk in de coronacrisis. Slechts 2% raakte het werk kwijt.

Financieel: Voor de meeste werkzame inwoners bleef de financiële situatie onveranderd in die periode (84%), 9% ging er op achteruit en 7% ging er op vooruit.

Vrijwilligerswerk: Voor driekwart van de Ambachters veranderde hun inzet voor vrijwilligerswerk niet, 17% ging minder vrijwilligerswerk doen tijdens de coronacrisis en 6% deed juist meer dan daarvoor.

Aandacht voor anderen: Ruim de helft van de inwoners gaf extra aandacht aan familie, vrienden of buren tijdens de coronacrisis.

Sociale contacten: Het aantal contacten nam af sinds de vorige meting zagen we al hiervoor. Ruim drie van elke vier inwoners vonden het moeilijk dat ze minder konden afspreken met familie en vrienden door de coronamaatregelen. Twee van de drie Ambachters misten familie en vrienden om zich heen en ruim een op de vijf gaf aan dat de kwaliteit van de contacten daar onder leed.

Eenzaamheid: Ruim een derde van de inwoners voelde zich soms eenzaam in de afgelopen 12 maanden, nog eens 11% voelde zich vaak of altijd eenzaam. Vier op de tien geven aan dat zij zich vaker eenzaam voelden door de coronacrisis. Met name jongeren tussen de 18 en 34 jaar waren vaker eenzaam (57%).

Infographic Monitor Sociaal - Hendrik-Ido-Ambacht