Monitor Sociaal Drechtsteden 2017

Voor u ligt de derde editie van de Monitor Sociaal. Sinds de laatste editie in 2013 hebben er in het sociaal domein veel veranderingen plaatsgevonden, met als grootste 'klapper' de drie decentralisaties. De vraag is of en hoe deze veranderingen effect hebben gehad op de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen. U leest het in de Monitor Sociaal 2017.

Samenvatting

Eigen kracht

 • De meeste inwoners in de Drechtsteden beschikken over gemiddeld of veel eigen kracht. Een kleine groep (5%) heeft weinig eigen kracht. Deze groep is iets groter dan in 2013.
 • Hoe iemand zijn/haar gezondheid ervaart heeft een grote invloed op iemands eigen kracht: hoe beter de ervaren gezondheid, hoe meer eigen kracht.
 • Wat minder inwoners dan in 2013 geven aan dat zij om kunnen gaan met onverwachte problemen (78%) en dat zij problemen zelf of samen met mensen die zij kennen oplossen (92%).
 • De financiële gezinssituatie is voor de meeste inwoners goed, al zegt 8% spaargeld uit te moeten geven om rond te komen en zegt 4% schulden te moeten maken. Ten opzichte van vier jaar geleden zijn er minder mensen die aangeven schulden te moeten maken.
 • Ten opzichte van 2015 weten meer inwoners, indien nodig, de weg te vinden naar professionele hulp. Het meest bekend is men met het vinden van hulp bij psychische problemen en bij het vinden van werk. Het minst bekend is men met ondersteuning bij een echtscheiding, bij het geven van mantelzorg en bij opvoedproblemen.

Sociaal netwerk

 • De meeste inwoners in de Drechtsteden hebben, naar eigen zeggen, voldoende sociale contacten. Bijna één op de tien (8%) zegt van niet.
 • We zien een dalende trend in het aandeel inwoners dat aangeeft zeker voldoende contacten te hebben.
 • 8% van de inwoners kan worden aangemerkt als sociaal geïsoleerd en 9% leeft enigszins geïsoleerd. Het aandeel inwoners dat zich niet sociaal geïsoleerd voelt, neemt geleidelijk af.
 • De meeste inwoners geven aan op anderen terug te kunnen vallen als het gaat om hulp op verschillende gebieden. Een kleine 4% zegt dit in geen enkel geval te kunnen. Mensen met weinig eigen kracht kunnen minder vaak rekenen op hulp uit hun omgeving.

Mantelzorg

 • Het aandeel mantelzorgers in de Drechtsteden stijgt: 28% van de inwoners zegt in de afgelopen 12 maanden mantelzorg te hebben gegeven (versus 26% in 2013 en 2015).
 • Een kwart van de inwoners (25%) voldoet aan de landelijke definitie van mantelzorg: meer dan 8 uur per week en/of langer dan drie maanden zorgen.
 • De meeste mantelzorgers verlenen gezelschap en emotionele steun (71%). Ook ondersteunen veel mantelzorgers bij het huishouden (58%).
 • Zes op de tien mantelzorgers krijgen steun van anderen; meestal van familieleden. Vier op de tien mantelzorgers staan er alleen voor.
 • Bijna 4% van de mantelzorgers is spilzorger; zij staan er alleen voor en zorgen meer dan 20 uur per week.
 • 43% van de mantelzorgers heeft in meer of mindere mate moeite om hun mantelzorgtaken te combineren met hun eigen gebruikelijke dagelijkse activiteiten; 3% is, naar eigen zeggen, overbelast geraakt.
 • Iets meer dan de helft van alle mantelzorgers (54%) is bekend met mantelzorgondersteuning. Het gebruik hiervan is beperkt (7%).

Vrijwillige inzet

 • Ruim een derde van de inwoners in de Drechtsteden (36%) heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Dit aandeel is stabiel.
 • De meeste vrijwilligers zijn actief bij een godsdienstige of levensbeschouwe-lijke organisatie (29%), een sportvereniging (24%) of een zorg-/welzijns-organisatie (19%).
 • Een groot aantal vrijwilligers behoort tot de groep 'flexvrijwilligers' (67%): zij zetten zich in op momenten dat zij beschikbaar zijn of wanneer de organisatie hier behoefte aan heeft.
 • Ruim één op de tien inwoners (13%) is in de afgelopen 12 maanden vrijwillig actief geweest in de buurt. Ook dit aandeel is stabiel.
 • De meesten deden dit door buurtbewoners te helpen die dat nodig hadden en/of de buurt schoon te houden, op te ruimen of het groen bij te houden.
 • Eén op de tien inwoners (10%) verwacht in de toekomst (meer) vrijwilligerswerk te gaan doen en 4% verwacht (meer) actief te zijn in de buurt. Tijd wordt genoemd als grootste belemmering om zich (meer) vrijwillig in te zetten.

Participatie

 • De meeste inwoners in de Drechtsteden hebben een hoge of gemiddelde score op de index Participatie. Een kleine groep (6%) heeft een lage score. Deze groep is iets groter dan in 2013.
 • Ervaren gezondheid heeft een grote invloed op de indexscore: mensen die hun gezondheid over het algemeen genomen (zeer) goed vinden, hebben een hogere score op de index Participatie.
 • Drie kwart van de inwoners is lid van een vereniging of organisatie. Dit aandeel is niet veranderd ten opzichte van 2013, maar is wel lager dan in 2009. De meeste mensen zijn lid van een sportvereniging, kerk of moskee of de bibliotheek.
 • Bijna de helft van de inwoners in de Drechtsteden (46%) is actief in verenigingsverband. Dit is iets minder dan vier jaar geleden. Zes op de tien inwoners (59%) ondernemen (ook) activiteiten met anderen buiten verenigingsverband.
 • Ruim de helft van de inwoners in de Drechtsteden (54%) heeft in de afgelopen 12 maanden aan sport gedaan. 47% heeft minimaal 12 keer gesport en kan volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek aangemerkt worden als sporter. Dit is iets meer dan in 2015.