Monitor Sociaal Hardinxveld-Giessendam 2017

Eens in de vier jaar monitort het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) de stand van zaken en ontwikkelingen op sociale thema's, zoals eigen kracht, sociaal netwerk en participatie, in de Drechtsteden. Per 2018 sluit ook de gemeente Hardinxveld-Giessendam zich bij het regionale samenwerkings-verband aan. Hierop vooruitlopend hebben we de Monitor Sociaal in 2017 ook in Hardinxveld-Giessendam uitgevoerd. In deze factsheet leest u onder andere hoeveel inwoners van Hardinxveld-Giessendam weinig of juist veel eigen kracht hebben, hoe het staat met de (over)belasting van mantelzorgers, de bereidheid tot vrijwilligerswerk en de mate waarin inwoners, indien nodig, de weg naar ondersteuning weten te vinden.

Samenvatting

Eigen kracht

 • De meeste inwoners van Hardinxveld-Giessendam beschikken over gemiddeld of veel eigen kracht. Een kleine groep (3%) heeft weinig eigen kracht.
 • Hoe iemand zijn/haar gezondheid ervaart heeft een grote invloed op iemands eigen kracht: hoe beter de ervaren gezondheid, hoe meer eigen kracht.
 • Acht op de tien inwoners (79%) geven aan dat zij om kunnen gaan met onverwachte problemen en 93% zegt dat zij problemen zelf of samen met mensen die zij kennen oplossen.
 • De financiële gezinssituatie is voor de meeste inwoners goed, al zegt 9% spaargeld uit te moeten geven om rond te komen en zegt 2% schulden te moeten maken. In Hardinxveld-Giessendam zijn minder mensen die schulden moeten maken dan in de Drechtsteden gemiddeld (4%).
 • Veel inwoners weten, indien nodig, de weg te vinden naar professionele hulp. Het meest bekend is men met het vinden van hulp bij psychische problemen, lichamelijke beperkingen en bij het vinden van werk. Het minst bekend is men met ondersteuning bij een echtscheiding, schulden en mantelzorg.

Sociaal netwerk

 • De meeste inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben, naar eigen zeggen, voldoende sociale contacten. Een kleine groep, namelijk 4%, zegt van niet. In de Drechtsteden is deze groep groter (8%).
 • 5% van de inwoners kan worden aangemerkt als sociaal geïsoleerd en 8% leeft enigszins geïsoleerd. Dit is vergelijkbaar met de Drechtsteden.
 • De meeste inwoners geven aan op anderen terug te kunnen vallen als het gaat om hulp op verschillende gebieden. Slechts 1% zegt dit in geen enkel geval te kunnen.
 • Vergeleken met de Drechtsteden kunnen inwoners van Hardinxveld-Giessendam vaker een beroep doen op hun netwerk als het gaat om hulp bij boodschappen doen, vervoer, huishouden, administratie en persoonlijke verzorging.

Mantelzorg

 • Een derde van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam van 18 jaar en ouder (35%) zegt in de afgelopen 12 maanden mantelzorg te hebben gegeven. Dit is meer dan in de Drechtsteden (28%).
 • 31% van de inwoners voldoet aan de landelijke definitie van mantelzorg: meer dan 8 uur per week en/of langer dan drie maanden zorgen.
 • De meeste mantelzorgers verlenen gezelschap en emotionele steun (70%). Ook ondersteunen veel mantelzorgers bij het huishouden (56%).
 • Bijna zes op de tien mantelzorgers krijgen steun van anderen; meestal van familieleden. Ruim vier op de tien mantelzorgers staan er alleen voor.
 • 2% van de mantelzorgers is spilzorger; zij staan er alleen voor en zorgen meer dan 20 uur per week.
 • 35% van de mantelzorgers heeft in meer of mindere mate moeite om hun mantelzorgtaken te combineren met hun eigen gebruikelijke dagelijkse activiteiten; 1% is, naar eigen zeggen, overbelast geraakt.
 • Als het gaat om mantelzorgondersteuning zijn mantelzorgers het meest bekend met het Alzheimer Café, de Dag van de Mantelzorg en het steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg.

Vrijwillige inzet

 • 44% van de inwoners van Hardinxveld-Giessendam heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Dit is meer dan in de Drechtsteden (36%).
 • De meeste vrijwilligers zijn actief bij een godsdienstige of levensbeschouwe-lijke organisatie, een sportvereniging of een zorg-/welzijnsorganisatie.
 • Een groot aantal vrijwilligers behoort tot de groep 'flexvrijwilligers' (64%): zij zetten zich in op momenten dat zij beschikbaar zijn of wanneer de organisatie hier behoefte aan heeft.
 • Bijna één op de vijf inwoners (19%) is in de afgelopen 12 maanden vrijwillig actief geweest in de buurt. Ook dit is meer dan in de Drechtsteden (14%).
 • De meesten deden dit door buurtbewoners te helpen die dat nodig hadden en/of de buurt schoon te houden, op te ruimen of het groen bij te houden.
 • 7% van de inwoners verwacht in de toekomst (meer) vrijwilligerswerk te gaan doen en 4% verwacht (meer) actief te zijn in de buurt. Tijd wordt genoemd als grootste belemmering om zich (meer) vrijwillig in te zetten.

Participatie

 • De meeste inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben een hoge of gemiddelde score op de index Participatie. Een kleine groep (3%) heeft een lage score. We vinden in de gemeente meer mensen met een hoge score dan gemiddeld in de Drechtsteden (64% versus 53%).
 • Ervaren gezondheid heeft een grote invloed op de indexscore: mensen die hun gezondheid over het algemeen genomen (zeer) goed vinden, hebben een hogere score op de index Participatie.
 • 85% van de inwoners is lid van een vereniging of organisatie. Dit is meer dan in de Drechtsteden (76%). De meeste mensen zijn aangesloten bij een kerk of moskee, een sportvereniging of de bibliotheek
 • Ruim de helft van de inwoners (54%) is actief in verenigingsverband. Zes op de tien inwoners (63%) ondernemen (ook) activiteiten met anderen buiten verenigingsverband. In de Drechtsteden liggen deze percentages lager (respectievelijk 47% en 75%).
 • Ruim de helft van de inwoners van 18 jaar en ouder (56%) heeft in de afgelopen 12 maanden aan sport gedaan. 52% heeft minimaal 12 keer gesport en kan volgens de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek aangemerkt worden als sporter. Dit is meer dan in de Drechtsteden (47%).
 • Wandelen en fitness of conditie-/krachttraining zijn de meest populaire sporten.