Wijkactiviteiten Papendrecht

Samen met Wasko en de openbare en christelijke basisscholen organiseert de gemeente Papendrecht verschillende activiteiten voor jong en oud in de wijken. De wijkactiviteiten worden druk bezocht en het animo groeit nog steeds. Tegelijkertijd wordt het steeds lastiger om een beroep te doen op vrijwilligers, die nodig zijn om de activiteiten te kunnen blijven organiseren. Hoe groot is de bereidheid om als vrijwilliger mee te helpen? En waarom stellen steeds minder mensen zich als vrijwilliger beschikbaar?

Andere vragen die we in deze factsheet beantwoorden, zijn: hoe bekend zijn de wijkactiviteiten? Waarom doet men mee? Hoe worden de activiteiten gewaardeerd? En, hebben inwoners zelf ideeën om activiteiten in de eigen wijk te organiseren?

Conclusies

Activiteiten goed gewaardeerd

De bekendheid en deelname aan de verschillende activiteiten die er gemeentebreed en in de wijken georganiseerd zijn, varieert. Uiteraard heeft dit te maken met het specifieke karakter van bepaalde activiteiten en het feit dat de activiteiten tot op heden hoofdzakelijk georganiseerd zijn voor kinderen en senioren. Over het algemeen is de bekendheid met de activiteiten ook hoger bij mensen met basisschoolkinderen en in de wijk waar de activiteit georganiseerd is.

Duidelijk is dat de activiteiten goed gewaardeerd worden door deelnemers, variërend van een 6,9 (het project 'jong ontmoet oud' tijdens het ontbijt van de Koningsspelen) tot een 8,2 (Stuif in de herfstweek & 70 jaar bevrijding op de Oranje Nassauschool). Dat de georganiseerde activiteiten leuk zijn, is ook de belangrijkste reden voor mensen om deel te nemen.

Dat mensen niet deelnemen aan de wijkactiviteiten heeft vooral te maken met het feit dat men meer plezier heeft in andere hobby's en/of geen tijd heeft.

Activiteiten voor jongeren worden gemist

Een andere reden waarom sommige mensen niet meedoen, is dat zij niet tot de doelgroep van de georganiseerde wijkactiviteiten behoren. Het is dan ook niet zo vreemd dat een derde van de mensen aangeeft activiteiten voor bepaalde doelgroepen te missen. Activiteiten die het meest gemist worden, zijn activiteiten voor jongeren. Daarnaast worden gemist: activiteiten voor volwassenen en activiteiten waar iedereen aan kan deelnemen; oftewel voor het gehele gezin.

Aantal deelnemers mag groeien

Dat de activiteiten voor kinderen van de basisscholen steeds populairder worden is voor de meeste mensen geen probleem. De helft van de mensen is van mening dat er nog meer kinderen kunnen meedoen. Een vijfde van de mensen geeft aan dat het aantal deelnemers nu al te groot is.

Bereidheid om eigen bijdrage te betalen het grootst

Een kleine meerderheid van de mensen is bereid om een 'tegenprestatie' te leveren voor hun deelname (of dat van hun kinderen) aan de wijkactiviteiten. De bereidheid om een (kleine) financiële bijdrage te betalen is hierbij een stuk groter dan de bereidheid om als vrijwilliger mee te helpen.

Beschikbaarheid van vrijwilligers onzeker

Iets meer dan de helft van de mensen twijfelt nog of zij als vrijwilliger in de toekomst mee willen helpen bij het organiseren van wijkactiviteiten. Eén op de tien mensen zegt dit zeker te willen doen. De belangrijkste redenen waarom mensen nu en in de toekomst niet als vrijwilliger mee kunnen/willen helpen, is dat de activiteiten niet hun ding zijn en/of dat zij hiervoor geen tijd hebben.

Eigen initiatieven: straat- en buurtfeesten populair

Vier op de tien mensen willen in de toekomst zeker/misschien activiteiten in hun buurt of wijk organiseren. Sommige van hen hebben hiervoor ook al echt ideeën. Het organiseren van een straat-/buurtfeest (met BBQ) wordt het meest genoemd.

Ondersteuning vanuit gemeente relatief onbekend

Dat er vanuit de gemeente budget beschikbaar is voor wijkactiviteiten, dit budget ook beschikbaar is wanneer wijkbewoners zelf een wijkactiviteit willen organiseren en dat men ondersteuning van de gemeente kan krijgen bij het zelf organiseren van een activiteit, is bij de meerderheid van de mensen niet bekend.