Bekendheid sociale voorzieningen

Een zo goed mogelijk voorzieningenniveau is wat de zes Drechtsteden gemeenten willen voor hun inwoners. Belangrijk is ook dat inwoners de voorzieningen, indien nodig, kunnen vinden. Bekendheid is een voorwaarde voor het kunnen participeren in de samenleving en zelfredzaam zijn. Hoe is het gesteld met de bekendheid van diverse sociale voorzieningen en voorzieningen voor jeugd in de regio? En, in het licht van de decentralisaties, is de bekendheid verbeterd of verslechterd? Daarnaast brengen we mantelzorg in beeld. Hoeveel inwoners in de regio Drechtsteden geven mantelzorg aan hun naaste, vriend of buur? Hoe vaak en hoe lang? U leest het in deze factsheet.

Conclusies

  • De veranderingen in het welzijnswereld (door de decentralisaties) hebben hoogst-waarschijnlijk een nadelig effect gehad op de bekendheid met ondersteunings-mogelijkheden. In de aanloop naar 2015 is er vanuit organisaties zelf niet veel communicatie geweest. De vorm waarin organisaties na 2015 verder gingen (bijvoorbeeld als onderdeel van sociale teams) en onder welke naam (in de communicatie richting inwoners) was nog niet altijd duidelijk. Deze meting heeft plaatsgevonden in maart/april 2015; pas één kwartaal op weg. Logischerwijze is de bekendheid met organisaties ten opzichte van 2013 dus minder. Deze meting kan wèl goed dienen als nulmeting voor de komende jaren.
  • Afhankelijk van de hulp die nodig is, varieert het aandeel inwoners dat weet waar hij/zij terecht kan van 61% (hulp bij het vinden van werk) tot 40% (hulp bij schulden) Logischerwijze is de bekendheid met de ondersteuningsmogelijkheden onder de doelgroep groter dan onder de gehele Drechtsteden populatie.
  • Het aandeel mantelzorgers (en spilzorgers) is, sinds 2013, gelijk gebleven in de Drechtsteden. In het Wmo beleidsplan Drechtsteden is opgenomen dat de trendmatige ontwikkeling zal zijn dat het aantal mantelzorgers toeneemt. Dit zien we dus nu nog niet terug. Bij de volgende meting van de Monitor Sociaal, in 2017, zal dit nogmaals bekeken worden.
  • Bijna zes op de tien mantelzorgers (57%) krijgen bij het geven van de mantelzorg hulp van anderen en bijna één op de tien (8%) maakt gebruik van mantelzorgondersteuning. Hier zien we geen verschillen ten opzichte van 2013. Gezien de voorspelde trend (meer mantelzorgers in de toekomst) is het belangrijk om meer/effectiever in te zetten op mantelzorgondersteuning. We zullen in 2015 zien of mantelzorgers dan minstens net zo goed geholpen worden als nu.