Cliëntervaringsonderzoek Vivera wijkteams

November 2015 is het Vivera wijkteam begonnen in de gemeente Zwijndrecht. De gemeente wil graag weten hoe cliënten de ondersteuning door het Vivera wijkteam ervaren. In 2016 deden wij hier onderzoek naar. In 2017 hebben wij dit onderzoek herhaald.

Conclusies

Tevredenheid over het Vivera wijkteam

De ervaringen van de door het Vivera wijkteam ondersteunde cliënten zijn evenals in 2016 positief. In 2016 gaven de cliënten het wijkteam nog een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. In 2017 geven zij het Vivera wijkteam gemiddeld een 8,1. Acht op de tien cliënten vinden dat zij goed zijn geholpen door het Vivera wijkteam. Negen op de tien cliënten noemen het contact met het Vivera wijkteam prettig. Een ruime meerderheid (87%) zouden het Vivera wijkteam dan ook aanbevelen aan bekenden. Samengevat concluderen wij, evenals in 2016, dat een ruime meerderheid van de cliënten het Vivera wijkteam als een fijne organisatie met vriendelijke en inlevende mensen ervaart.

Bekendheid Vivera wijkteam

De meeste cliënten (74%) raakten op de hoogte van het bestaan van het Vivera wijkteam doordat ze zijn doorverwezen door een andere maatschappelijke organisatie. Dit is een toename ten opzichte van vorig jaar (toen 45%). Deze maatschappelijke organisaties (zoals de Sociale Dienst Drechtsteden, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Jeugdteam, Woonkracht 10, Trivire, de huisarts of de thuiszorg) weten het wijkteam steeds beter te vinden. Het wijkteam heeft hier in het afgelopen jaar ook actief op ingezet door contacten te leggen met maatschappelijke organisaties. Tegelijk is er, in vergelijking met het voorgaande jaar, minder aandacht geweest voor 'reguliere promotie'.

Stimuleren eigen kracht

Evenals in 2016 vroegen wij ook dit jaar (2017) naar het effect van de geboden ondersteuning door het Vivera wijkteam. In 2016 gaf drie kwart van de cliënten (75%) aan beter dan voorheen met onverwachtse vragen/problemen om te kunnen gaan. Dit jaar (2017) geeft de helft van de cliënten (50%) aan beter dan voorheen met onverwachtse vragen/problemen om te kunnen gaan. Het aantal cliënten dat vindt dat het Vivera wijkteam hem of haar hebben gestimuleerd om zelf antwoorden op vragen te vinden c.q. problemen aan te pakken, is onveranderd hoog (82% in 2016 en 85% in 2017). Kortom, uit de onderzoeksresultaten lijkt naar voren te komen dat het Vivera wijkteam de eigen kracht van cliënten stimuleert, maar dat deze eigen kracht ten opzichte van 2016 wel is afgenomen. Wij hebben de concept onderzoeksresultaten ook voorgelegd aan het wijkteam. Zij geven aan dat het stimuleren van eigen kracht niet voor alle cliënten het doel is. "Soms gaat het contact met het wijkteam meer om een luisterend oor bieden en meedenken, terwijl het probleemoplossend vermogen van de cliënt zelf al voldoende aanwezig is." Ook bij cliënten met een laag probleemoplossend vermogen, is het stimuleren van eigen kracht niet altijd het doel. Bijvoorbeeld bij licht verstandelijk beperkte cliënten of psychiatrie. "Dan gaat het meer om een goed vangnet creëren."

Activering van het sociaal netwerk

Ook zijn wij benieuwd of ondersteuning door het Vivera wijkteam leidt tot activering van het sociaal netwerk. In 2016 gaven zeven op de tien cliënten (70%) aan dat het teamlid het sociaal netwerk van cliënten in kaart had gebracht. Zes op de tien cliënten (62%) gaf daarnaast aan eerder - dan voorheen - hulp in zijn of haar omgeving te zoeken. Dit jaar (2017) geeft de helft van de cliënten (51%) aan dat het teamlid het sociaal netwerk in kaart heeft gebracht. Vier op de tien cliënten (43%) geeft daarnaast aan eerder - dan voorheen - hulp in zijn of haar omgeving te zoeken. Samengevat, uit de onderzoeksresultaten komt naar voren dat ondersteuning door het Vivera wijkteam tot activering van het sociaal netwerk leidt, maar ten opzichte van 2016 wel is afgenomen.