Dagopvang Kromhout

In december 2018 is de Dordtse dagopvang van het Leger des Heils verhuisd van de Dubbeldamseweg Noord naar het Kromhout. Ten tijde van de verhuizing heeft de Dordtse gemeenteraad gevraagd om een onderzoek naar de effecten van de verhuizing op de omwonenden. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft deze effectmeting uitgevoerd door een vragenlijst uit te zetten onder bijna 500 omwonenden van de dagopvang. Tevens hebben we de cliënten van de dagopvang bevraagd over de vorige en huidige locatie. U leest in deze rapportage of en in welke mate de ervaren leefbaarheid, overlast en veiligheid van omwonenden wordt beïnvloed door de komst van de dagopvang.

Conclusie

Op basis van ons onderzoek trekken we de volgende conclusies:

  • De leefsituatie van de buurt ligt duidelijk lager dan de rest van de Binnenstad of Dordrecht als geheel. Dit komt op meerdere manieren in dit onderzoek naar voren. Gevraagd naar het prettig wonen in de buurt, oordelen omwonenden van de dagopvang negatiever. Ook melden ze meer vormen van overlast en ervaren hier ook vaker zelf overlast van. Hiermee samenhangend: omwonenden voelen zich duidelijk vaker onveilig.
  • Zowel direct omwonenden van de dagopvang als de mensen die er wat verder vanaf wonen denken er hetzelfde over. Dit duidt erop dat de overlast niet uitsluitend wordt veroorzaakt door de verhuizing van de dagopvang. Buurtbewoners en betrokken organisaties zijn hier ook duidelijk over tijdens de groepsgesprekken: de lage leefbaarheid, de overlast en het gevoel van onveiligheid komen zeker niet alleen door de verhuizing van de dagopvang. De buurt scoort al jaren slecht en de komst van de dagopvang heeft daar niet zoveel in veranderd. Het is de druppel geweest. Door de inzet van camera's verschuift de overlast door het gebied.
  • Ook het aantal overlastmeldingen bij de politie ligt al jarenlang hoog in deze buurt. Opvallend is dat het aantal meldingen nog hoger was voordat de dagopvang er kwam. Daarvoor genoemde redenen zijn: meldingsmoeheid en preventief optreden door Handhaving bij het zien van camerabeelden.
  • Twee veelgenoemde beheermaatregelen zijn strengere controles en spreiding van de opvang. De helft van de bewoners noemt in de enquête de eerste optie: meer toezicht, strengere handhaving en meer camera's, vooral ook op de meer verborgen plekken (speeltuintje, brandgangen, donkere hoekjes). Betrokken organisaties geven aan meer te zien in een spreiding van voorzieningen over de rest van de stad. Om de leefsituatie in de buurt weer op orde te krijgen is het volgens de bewoners in het groepsgesprek onvoldoende om alleen de dagopvang te verplaatsen. Er dient ook te worden geïnvesteerd in de buurt.
  • Cliënten van de dagopvang zijn tevreden over de combinatie van de dag- en nachtopvang op dezelfde locatie en ze zijn iets vaker tevreden over de nieuwe locatie dan over de oude. Gezien de toename van het aantal cliënten alsmede de toegenomen complexiteit van hun zorgvraag, is dit een positieve ontwikkeling.