Evaluatie pilot vraagverheldering SWT Stadspolders-Dubbeldam

In een gedeelte van 2018 en in 2019 heeft de gemeente Dordrecht extra middelen beschikbaar gesteld voor een tijdelijke capaciteitsuitbreiding van het Sociaal Wijkteam (SWT), waarbij het grootste gedeelte is ingezet in Stadspolders-Dubbeldam. Aanleiding voor deze capaciteitsuitbreiding was de toegenomen wachtlijst en de hoge werkdruk. De capaciteitsuitbreiding gaat samen met de pilot vraagverheldering van een speciaal daarvoor ingericht vraagverhelderingsteam (VVT).

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft onderzocht wat de capaciteitsuitbreiding en de pilot vraagverhelderingsteam hebben opgeleverd. Heeft de combinatie van impulsen geleid tot een daling in de wachttijd, een afname van de wachtlijst en een efficiëntere manier van werken? Wat zijn de randvoorwaarden voor een eventuele toepassing van deze manier van werken elders in Dordrecht?


Het vraagverhelderingsteam, kortweg het VVT, is een SWT triageteam dat is samengesteld uit professionals vanuit het sociaal domein en het jeugddomein. Ook Ouder-Kind Coaches (OK coaches) verbonden aan scholen, kunnen kinderen aan melden bij het SWT. Met het toepassen van vraagverheldering wordt beoogd om de hulpvraag in een vroeg stadium scherp te stellen, het hulpaanbod gericht te organiseren en wachtlijsten te beheersen. 

Conclusies

  • Met een integraal VVT dat meerdere kennisgebieden dekt en secretariële ondersteuning heeft, wordt winst in kwaliteit en tijd geboekt omdat alle expertise wordt gebundeld en direct bij de start van de hulpverlening wordt ingezet.
  • De investering aan extra bemensing en de VVT-aanpak heeft bij het SWT Stadspolders-Dubbeldam tot goede resultaten geleid. De capaciteitsuitbreiding met 3,3 fte   is als prettig en noodzakelijk ervaren om ruimte te maken voor een grote verandering in werkwijze.
  • De bijdragen van de capaciteitsuitbreiding en de andere werkwijze aan deze resultaten zijn niet uit elkaar te trekken, omdat er geen data beschikbaar zijn van een parallel proces van uitbreiding zonder andere werkwijze.
  • De wachtlijsten en wachttijden zijn sterk terug gelopen tot onder de als limiet gestelde acht weken die een vraagverhelderingtraject nu maximaal mag duren.
  • Er wordt vanaf de start ingezet op het vinden van een match tussen cliënt en professional. De OK-coaches die een casus hebben aangemeld, worden onderdeel van het VVT als dat toegevoegde waarde heeft.
  • De band van de OK-coaches met de kinderen en de ouders is vaak helpend voor het vertrouwen.  Tevens helpt dit ouders eerder aan te melden bij het SWT.
  • Een tiental cliënten van het VVT vulden een vragenlijst in over hun ervaring. De kwaliteit van de hulp werd als zeer goed ervaren. De professionals melden dat cliënten het waarderen dat zij snel geholpen worden en een duidelijke toelichting krijgen op het proces.
  • Een warme overdracht n de cliënt mee laten denken over welke professional qua match het best passend is, werkt hierbij goed.
  • De professionals ervaren de aanpak als helder, gestructureerd en zakelijk met een veel betere benutting van elkaars expertise dan in de reguliere aanpak.
  • Een goede voorbereiding met regelmatig overleg vooraf is van belang voor het toepassen van deze aanpak elders. De OK-coaches moeten meteen worden betrokken in het VVT-proces. Het wiel hoeft niet opnieuw te worden uitgevonden.