Senioren in Papendrecht

De gemeente Papendrecht wil er aan bijdragen dat de groep senioren in de gemeente vitaal en in passende huisvesting oud kan worden. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) heeft een behoeften- en bekendheidsonderzoek uitgevoerd om inzicht te geven in de behoeften van senioren en de bekendheid van voorzieningen in de gemeente.

Kenmerken en prognose

In 2022 wonen er 7.291 65+’ers in Papendrecht. Zij vormen 23% van het totaal aantal inwoners. In 2030 zijn er naar verwachting ruim 8.000 65+’ers en in 2050 zijn dat er 8.438. 

Wonen

Zeven van de tien zelfstandig wonende senioren zeggen dat hun huis levensloopbestendig is. Voor diegenen waarvoor dit niet geldt, is het vaak omdat ze er (nog) niet mee bezig zijn of omdat ze nog niet weten wat ze willen. Minder dan de helft van de senioren die aangeeft hun eigen woning (wellicht) levensloopbestendig te willen maken, heeft zich hierin al verdiept. Als belemmering om te verhuizen worden het vaakst de hogere woonkosten genoemd. Zowel professionals als senioren zelf geven aan dat er in Papendrecht een gebrek is aan geschikte betaalbare woningen voor ouderen. 

Gezondheid

Twee derde van alle senioren beoordeelt zijn of haar gezondheid als (zeer) goed. Zes op de tien senioren vinden dat zij voldoende bewegen. Het doen van het huishouden blijkt een goede manier voor senioren om in beweging te blijven. Daarnaast blijven veel senioren in beweging door te  wandelen en te fietsen. Zes op de tien lukt het om elke week of regelmatig 2,5 uur matig intensief te bewegen en spier- en botversterkende activiteiten te doen. Veel senioren hebben wel eens van valpreventie gehoord, de helft weet ook wat het inhoudt. 

Sociale contacten en vrijetijdsbesteding

De meeste senioren vinden dat ze voldoende sociale contacten hebben. Met betrekking tot vrijetijdsbestedingsmogelijkheden zijn senioren het meest bekend met schaken en bridgen bij het denksportcentrum, de ZAPpers, ‘Koffie met …’-activiteiten in de bibliotheek en de cursus digitale vaardigheden. Professionals zien veel onbekendheid met het aanbod, doordat de informatie alleen of vooral online beschikbaar is. Informatie op papier werkt volgens hen beter.  De meeste senioren zelf geven dit ook aan. Het versnipperde aanbod van op zichzelf veel en goede initiatieven voor senioren is volgens professionals een aandachtspunt.

Openbare ruimte

Bewegen is belangrijk voor senioren, zo ook bankjes in de openbare ruimte. Ruim 80% van de senioren geeft aan dat er voldoende bankjes zijn in Papendrecht, al zijn er nog wel wensen voor andere locaties. De toegankelijkheid van voorzieningen wordt in zijn algemeenheid als goed tot zeer goed beoordeeld door hen die een oordeel geven. Als het gaat om onveilige locaties worden kruispunten en rotondes het meest genoemd. 

Suggesties

Van de 100 senioren die zeggen iets te missen in Papendrecht als het gaat om ouder worden, noemen er 39 het gebrek aan betaalbare seniorenwoningen. Dit gemis wordt ook door professionals benoemd. Professionals zouden daarnaast graag een eigen Wmo-loket in de gemeente zien. Ook hebben zij behoefte aan meer gebruik van domotica in de zorg en uitbreiding van goede respijtzorg.