Welzijnsbezoek 2016

MEE Drechtsteden voerde –evenals voorgaande jaren- in 2016 binnen de gemeente Dordrecht welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80, 85 en 90 jaar. Tijdens dit bezoek voeren vrijwilligers en stagiairs signalerende gesprekken met ouderen waarin ze de zelfredzaamheid (eigen kracht) en de leefsituatie van deze doelgroep langslopen aan de hand van zes onderwerpen: wonen en woonomgeving, gezondheid en zorg, sociale contacten/netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft voor MEE een verslag van de antwoorden van de ouderen, gebaseerd op de welzijnsbezoeken 2016. U leest de resultaten in deze factsheet.

Conclusies

Eigen kracht

Ruim 44% van de ouderen die deelnamen aan het Welzijnsbezoek zijn op geen van de zes benoemde aspecten kwetsbaar. Ze hebben weinig belemmering door beperking/ziekte, kunnen omgaan met onverwachte problemen, zijn financieel zelfredzaam, weten de weg te vinden naar instanties en begrijpen brieven en kunnen formulieren invullen. Ongeveer een vergelijkbare groep participeert actief (neemt zelf initiatief bij tijdsbesteding: 35%) doet aan vrijwilligerswerk (29%) of verleent mantelzorg (16%). Onder de 75-jarigen ligt dit aandeel zo'n 10 procentpunten hoger, onder de 85 en 90-jarigen zo'n 10 procentpunten lager.

Kwetsbaarheid

Bijna 56% van de ouderen, die deelnamen aan het Welzijnsbezoek zijn op één of meer van de zes aspecten in het psychisch, het lichamelijk en/of sociaal domein kwetsbaar. Hiervan is één op de vijf op 2 of meer aspecten kwetsbaar. Hun draagkracht, is niet toereikend voor de draaglast. Voldoende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen kunnen deze kwetsbaarheid compenseren. Met het Welzijnsbezoek is aan deze groep op maat informatie gegeven of kon doorverwezen worden naar de benodigde ondersteuning. Onder 90-jarigen is de kwetsbaarheid het hoogst hoger. Van hen is 44% op twee of meer aspecten kwetsbaar.

We hebben we de situatie van de bezochte ouderen tussen 2013 en afgelopen jaar vergeleken. In vergelijking met 2013 zijn woningen vaker voldoende aangepast, zijn minder ouderen belemmerd in gezondheid bij het verplaatsen buitenshuis en heeft een toenemend deel van de ouderen thuis internet. Waarschijnlijk doordat nu ook 90-jarigen bezocht zijn, is het aandeel dat mantelzorg krijgt licht toegenomen.