Welzijnsbezoek 2017

MEE Drechtsteden voerde –evenals voorgaande jaren- in 2017 binnen de gemeente Dordrecht welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80, 85 en 90 jaar. Tijdens dit bezoek voeren vrijwilligers en stagiairs signalerende gesprekken met ouderen waarin ze de zelfredzaamheid (eigen kracht) en de leefsituatie van deze doelgroep langslopen aan de hand van zes onderwerpen: wonen en woonomgeving, gezondheid en zorg, sociale contacten/netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft voor MEE een verslag van de antwoorden van de ouderen, gebaseerd op de welzijnsbezoeken 2017.

Conclusies

Eigen kracht

Zes op de tien ouderen die deelnamen aan het Welzijnsbezoek zijn op geen van de zes benoemde aspecten kwetsbaar.1 Ze hebben weinig belemmering door beperking/ziekte, kunnen omgaan met onverwachte problemen, zijn financieel zelfredzaam, weten de weg te vinden naar instanties en begrijpen brieven en kunnen formulieren invullen. Ongeveer een vergelijkbare groep participeert actief: neemt zelf initiatief bij tijdsbesteding (39%), doet aan vrijwilligerswerk (21%) of verleent mantelzorg (13%). Onder de 75 jarigen ligt dit aandeel zo'n 5 procentpunten hoger, onder de 85 en 90 jarigen zo'n 5 procentpunten lager.

Kwetsbaarheid

Zes op de tien ouderen die deelnamen aan het Welzijnsbezoek zijn op één of meer van de zes aspecten in het psychisch, het lichamelijk en/of sociaal domein kwetsbaar. Hiervan is 24% op 2 of meer aspecten kwetsbaar. Hun draagkracht, is niet toereikend voor de draaglast. Voldoende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen kunnen deze kwetsbaarheid compenseren. Met het Welzijnsbezoek is aan deze groep op maat informatie gegeven of kon doorverwezen worden naar de benodigde ondersteuning. Onder 90 jarigen is de kwetsbaarheid het hoogst. Van hen is 35% op twee of meer aspecten kwetsbaar.

We hebben de situatie van de bezochte ouderen vanaf 2013 en afgelopen jaar vergeleken. In vergelijking met 2015 zijn woningen minder vaak voldoende aangepast en zijn door grotere deelname van de oudste leeftijdscategorie er minder ouderen die een e-mail kunnen versturen. Positief is dat het aandeel van de ouderen dat spaargeld moet uitgeven na een toename in de afgelopen jaren dit jaar significant is gedaald.