Welzijnsbezoek 2018

MEE Drechtsteden voerde –evenals voorgaande jaren- in 2018 binnen de gemeente Dordrecht welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80, 85 en 90 jaar. Tijdens dit bezoek voeren vrijwilligers en stagiairs signalerende gesprekken met ouderen waarin ze de zelfredzaamheid (eigen kracht) en de leefsituatie van deze doelgroep langslopen aan de hand van zes onderwerpen: wonen en woonomgeving, gezondheid en zorg, sociale contacten/netwerk, actief zijn, mobiliteit en levensonderhoud. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft voor MEE een verslag van de antwoorden van 236 ouderen, gebaseerd op de welzijnsbezoeken 2018.

Conclusies

Eigen kracht

Zo'n 44% van ouderen die deelnamen aan het Welzijnsbezoek zijn op geen van de zes benoemde aspecten kwetsbaar.1 Ze hebben weinig belemmering door beperking/ziekte, kunnen omgaan met onverwachte problemen, zijn financieel zelfredzaam, weten de weg te vinden naar instanties en begrijpen brieven en kunnen formulieren invullen. Ongeveer een vergelijkbare groep participeert actief: neemt zelf initiatief bij tijdsbesteding (65%), doet aan vrijwilligerswerk (19%) of verleent mantelzorg (13%). Onder de 75 jarigen ligt dit aandeel zo'n 5 procentpunten hoger, onder de 80 jarigen zo'n 5 procentpunten lager, De 85 en 90 jarigen geven meer mantelzorg dan 75 jarigen.

Kwetsbaarheid

55% van de ouderen die deelnamen aan het Welzijnsbezoek zijn op één of meer van de zes aspecten in het psychisch, het lichamelijk en/of sociaal domein kwetsbaar. Hiervan is 20% op twee of meer aspecten kwetsbaar. Hun draagkracht, is niet toereikend voor de draaglast. Voldoende zorg- en ondersteuningsvoorzieningen kunnen deze kwetsbaarheid compenseren. Met het Welzijnsbezoek is aan deze groep op maat informatie gegeven of kon doorverwezen worden naar de benodigde ondersteuning. Onder 90 jarigen is de kwetsbaarheid het hoogst. Van hen is 29% op twee of meer aspecten kwetsbaar.

We hebben de situatie van de bezochte ouderen vanaf 2013 en afgelopen jaar vergeleken. In vergelijking met 2017 voelen veel minder ouderen zich afhankelijk, hebben meer ouderen thuis internet en kunnen meer ouderen een e-mail versturen.