Spring naar inhoud

Proces en sturing

Als partner voor bestuur en beleid heeft het OCD niet alleen beleidsinhoudelijke kennis over onderwerpen als de decentralisaties, schuldenproblematiek, economie, arbeidsmarkt, duurzaamheid en wonen, maar ook van de processen daaromheen. Hoe zorgt u ervoor dat andere organisaties - die geen onderdeel uitmaken van de gemeente - toch bijdragen aan de inhoudelijke beleidsdoelen? Hoe vertaalt u deze doelen in relevante indicatoren en hoe meet u deze periodiek? Hoe evalueert u beleid en hoe zorgt u ervoor dat conclusies en aanbevelingen niet alleen worden herkent, maar ook leiden tot zichtbare veranderingen?

Veranderende omgeving

De opgaven waar gemeenten mee te maken krijgen worden steeds complexer en zijn meer dan ooit proces- en sturingsopgaven. Gemeenten pakken deze opgaven niet langer alleen op, maar zijn hierbij veelal afhankelijk van allerlei (maatschappelijke) organisaties. Binnen dit krachtenveld van soms uiteenlopende belangen, moeten bestuurders tot resultaat komen. Dit zien we terug bij allerlei opdrachten. Of het nu gaat om het regionale programma arbeidsmarktbeleid, het evalueren van placemaking of het formuleren van begrotingsindicatoren. Wij ondersteunen bestuurders en beleidsadviseurs hierbij. Wij helpen bij het verwoorden en reconstrueren van beleid, monitoren samenwerkingen en voeren regelmatig procesevaluaties uit. Op deze wijze willen wij een impactvolle bijdrage leveren aan de onderbouwing of evaluatie van beleid.


Kennis van inhoud én proces

Vanaf de start van een proces kan proces- en sturingsadvies al meerwaarde bieden. We gaan daarom niet alleen achteraf na of doelen zijn gerealiseerd, maar ook vooraf of het beleid kans van slagen heeft en tussentijds of de goede dingen goed worden gedaan. Als onafhankelijke partij brengen wij partijen en mensen bij elkaar. Zo bouwen wij aan het noodzakelijke vertrouwen, creëren wij handelingsperspectief en draagvlak. Dit kan bijvoorbeeld via (lerende) evaluaties of een klankbordgroepbijeenkomst waarbij belanghebbenden onderzoeksresultaten duiden en in samenspraak oplossingsrichtingen benoemen. Bij zo'n bijeenkomst vervullen wij niet zozeer de rol van (strategisch) adviseur maar van kennismakelaar.