Spring naar inhoud

Informeel onderwijs in Dordrecht

informeel onderwijs dordrechtSamen met het CAOP heeft het OCD een eerste, Dordtse verkenning uitgevoerd naar Informeel onderwijs, in opdracht van de gemeente. Woensdag 13 april hebben we de resultaten gepresenteerd en het rapport aangeboden aan wethouder vd Burgt. Onze belangrijkste bevinding: "Informeel onderwijs is een goede (en soms noodzakelijke) aanvulling op het formele onderwijs op school en het informeel leren thuis.

De aard, omvang en betekenis van informeel onderwijs in Dordrecht stond centraal in de verkenning. Vragen die we beantwoord hebben, zijn: wat is informeel onderwijs? Wat is de relatie met het formele onderwijs en informeel leren? Wat is de toegevoegde waarde? En welke initiatieven zijn er in de stad?

Informeel onderwijs

Onder informeel onderwijs verstaan we "Alle georganiseerde activiteiten die plaatsvinden buiten het formele onderwijs, ge├»nitieerd door particulieren, (maatschappelijke) instellingen en organisaties, die erop gericht zijn de leerprestaties van kinderen en jongeren te verbeteren en die bijdragen aan de ontplooiing van hun talenten, met name op het gebied van taal, rekenen, beroepskwalificering en burgerschap." Dit betekent echter niet dat het zwart-wit is. Er zullen altijd initiatieven en activiteiten zijn waarvan het niet geheel duidelijk is of ze wel of niet als informeel onderwijs aangemerkt kunnen worden. Wel geeft een definitie houvast om met elkaar in gesprek te gaan.

De relatie (in)formeel onderwijs en leren
De toegevoegde waarde van informeel onderwijs zit 'm in het feit dat informeel onderwijs ten dienste staat van het informeel leren thuis en het formele onderwijs op school: informeel onderwijs biedt zowel ouders als de school ondersteuning bij het verbeteren van de prestaties van kinderen en jongeren en het ontwikkelen van hun talenten. Talentontwikkeling en het wegwerken van leerachterstanden zijn dan ook de belangrijkste redenen waarom ouders kiezen voor informeel onderwijs.

Overige bevindingen:

  • in Dordrecht zijn ruim 40 initiatieven van informeel onderwijs.
  • initiatieven gericht op huiswerkbegeleiding komen het vaakst voor.
  • drie op de tien Dordtse ouders geven aan dat hun kind(eren) informeel onderwijs volgt.
  • bij de meeste kinderen die geen informeel onderwijs volgen, wordt thuis wel informeel geleerd.
  • vier op de tien ouders doet thuis aan informeel leren met de kinderen, zoals helpen bij het huiswerk, voorlezen/samen lezen en spelletjes spelen.
  • initiatieven van informeel onderwijs weten elkaar over het algemeen goed te vinden. De samenwerking met het formele onderwijs is een aandachtspunt.

Bent u benieuwd naar meer bevindingen? Lees dan het gehele rapport.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan van Oostrom, 770 3913.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Voor de verkenning hebben we gesproken met initiatieven van informeel onderwijs, wetenschappers, het formeel onderwijs en andere stakeholders. Daarnaast hebben we het Bewonerspanel Dordrecht ingezet.